Fasth Law Home Page
Om OssVar ServiceKontakta OssView Site in English

PATENT

VarumärkenLicensieringFöretagYttranden vid intrång

Amerikanska patent ger patentägarna den exklusiva rätten att hindra andra från att skapa, använda, erbjuda eller sälja deras patenterade produkter eller idéer. Fasth Law Offices har kunskap inom ett flertal områden relaterade till patent- och varumärkeslagstiftning. Vi är auktoriserade att arbeta inför US Patent and Trademark Office (USPTO) och svenska Patent och registreringsverket (PRV). Våra patentrelaterade tjänster inkluderar:

·        Initial analys av potentiell patenterbarhet av uppfinningar;

·        Förberedelse av patentansökningar;

·        Inlämning och fullföljande av ansökningar för provisoriska-, bruks-, design- och PCT-patent;

·        Förberedelse av utlåtanden vid patentintrång och ifrågasättande av patentets giltighet; och

·        Processer involverande patentintrång, giltighet, licensiering eller för relaterade anledningar.

Vi har omfattande erfarenhet inom inlämning av patentansökningar för ett flertal olika teknologier inkluderande områdena mekanik, elektronik, optik och kemi; hårdvara och mjukvara för datorer; mediciner och läkemedel. Uppfinningar relaterade till informationsteknologi (IT) är en betydande del av våra uppdrag inom patentområdet. Det finns många krav för att en uppfinning skall kunna patenteras. Nedan presenteras några av dessa:

A. Patenterbarhet

a.       Generellt är en uppfinning något som är nytt för uppfinnaren.

b.      En patenterbar uppfinning är en produkt/idé som är:

i.                    En nyhet (35 USC § 102) – något som är nytt inkluderat en ny förbättring av en existerande produkt/koncept; och

ii.                   Ej uppenbar (35 USC § 103) – något som inte är uppenbart till en person med normal färdighet inom det tekniska området så som uppenbara kombinationer av existerande teknologi.

B. Patent och patentansökningar

Patent kan omfatta en process, maskin, tillverkning eller sammansättning av ämne. Det finns flera typer av patentansökningar inkluderande:

a.       Provisoriska patentansökningar kan lämnas in innan en normal patentansökan lämnas in. En provisorisk patentansökan måste följas av en normal patentansökan eller en internationell PCT-ansökan (inom ett år) för att patentmyndigheterna skall kunna undersöka och bedöma patenterbarheten för ansökan. Provisoriska patentansökningar är användbara för att skjuta upp kostnaderna tills då de kommersiella möjligheterna med uppfinningen är mer kända.

b.      Normala brukspatentansökningar kan erhållas genom att lämna in en konventionell patentansökan hos U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). Den amerikanska patentansökan måste beskriva hur uppfinningen tillverkas och används och måste inkludera krav som klart och tydligt beskriver vad som ska skyddas.

C. Löptid för patent och intrång

a.       Löptiden för ett brukspatent är tjugo år från och med inlämningsdatumet för patentansökan. Skyddet påbörjas när ansökan utfärdas som ett USA-patent.

b.      Patentägare har rätten att lägga väcka åtal mot någon som gör intrång på uppfinningen. Det skall noteras att patent inte omfattar egenskaper som är öppet redovisade men inte inkluderade i patentkraven.

D. Designpatent

Designpatent omfattar en ny ursprunglig och dekorativ design för en tillverkningsvara. Löptiden för ett designpatent är fjorton år från utfärdningsdatumet. Ett designpatent omfattar vad som visas i ritnigarna i designpatentet.

E. Förlust av rättigheter

a.       Publicering förstör patentets rättigheter om inte:

i.                     Publiceringen är gjord mindre än ett år innan inlämningsdatumet och uppfinnaren kan påvisa för USPTO att han/hon uppfunnit den aktuella uppfinningen innan publiceringsdatumet.

ii.                   Publiceringen är gjord av uppfinnaren och är genomförd mindre än ett år innan inlämningsdatumet i USA. Den amerikanska patentlagstiftningen har en ettårig respittid innan uppfinnarens publicering anses tillhöra teknikens ståndpunkt

b. I de flesta länder utanför USA gäller ett absolut nyhetsvärde. En publikation som avslöjar uppfinningen förhindrar en uppfinnare att erhålla patenträttigheter i de flesta europeiska och asiatiska länder. Det är därför viktigt att lämna in en ansökan innan uppfinningen offentliggörs för att skydda uppfinningen utanför USA.

F. Konventioner och fördrag

Många länder, inklusive USA, tillhör Pariskonventionen och Patent Cooperation Treaty (PCT). Dessa överenskommelser tillåter en individ att initialt lämna in en ansökan i ett land och sedan över en tidsperiod ha möjlighet att lämna in ansökan i andra länder. Genom att lämna in ansökan i det första landet, tillhandahålls ett initialt inlämningsdatum som gäller för alla efterföljande ansökningar, under förutsättning att vissa regler följs.

a. Pariskonventionen

Pariskonventionen ger en prioritetsrätt med avseende till ansökan inlämnad utomlands efter att en ansökan är inlämnad i hemlandet (exempelvis i Sverige eller i USA). Om en sökande för patent lämnar in patentansökan i länder utomlands inom ett år efter datumet för inlämnandet av den ursprungliga patentansökan, erhåller den som ansöker om patentet datumet för den ursprungliga patentansökan som det effektiva inlämningsdatumet i de aktuella länderna utomlands. Exempelvis kommer, genom att lämna in en patentansökan i Sverige inom ett år efter inlämningen av det ursprungliga patentet i USA, det effektiva inlämningsdatumet i Sverige bli inlämningsdatumet för patentansökan i USA. Pariskonventionen kräver att den initiala ansökan är den första ansökan gjord för uppfinningen. Pariskonventionen kräver också att en certifierad kopia av den ursprungliga prioritetsansökan lämnas in i varje land där det finns ett anspråk om prioritet.

b.      Patent Cooperation Treaty (PCT)

Patent Cooperation Treaty ger att en internationell ansökan måste lämnas in inom ett år efter inlämningsdatumet för den ursprungliga patentansökan. Exempelvis måste en PCT-ansökan lämnas in inom ett år efter inlämningsdatumet för den svenska eller amerikanska ansökan. Då den internationella ansökan lämnas in är det nödvändigt att ange en eller flera länder. Efter 20 månader från den ursprungliga ansökan (PCT kapitel I) eller efter att 30 månader har gått från den ursprungliga ansökan (PCT kapitel II) måste sökanden gå in i den nationella fasen i ett eller alla av de ursprungligen angivna länderna. PCT-proceduren står för en internationell sökrapport (International Search Report - kapitel I) och en internationell examineringsrapport (International Examination Report - kapitel II). Dessutom är PCT-proceduren en bra väg för att skjuta upp de kostsamma arvodena för översättning och inlämning i många länder utomlands. Om den internationella sökrapporten är helt negativ, kan ansökan frångås utan att behöva ta kostnaderna för de olika länderna utomlands. Om uppfinningen är viktig och den internationella sökrapporten är negativ kan det vara möjligt att göra ändringar i kraven för att komma runt det anförda patentens krav.

c.       European Patent Office (EPO)

En europeisk patentansökan som avser en eller flera europeiska länder kan lämnas in. Genom bildandet av den europeiska unionen (EU) kräver många europeiska länder att alla patentansökningar ska lämnas in till EPO. Efter att den europeiska kontrollprocessen är avklarad och efter att opponeringstiden är slut, och utan att någon framgångsrikt lyckats opponera sig mot den europeiska patentansökan, flyttas proceduren till de avsedda länderna. De avsedda länderna ger ut de faktiska patenten.

VarumärkenLicensieringFöretagYttranden vid intrång

| Home | Om Oss | Våra tjänster | Kontakta Oss | English |

Fasth Law Offices • 1206 Stanridge Drive • Raleigh, North Carolina 27613-7063 USA
(Tel) 910-687-0001 • (Fax) 919-882-1265
All Rights Reserved. Copyright 2001 Fasth Law
Site Design by Fortress Web Design